TEST | Hero | VI24 | Seeds

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Voorwaarden Rijk Zwaan Belgium NV

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Rijk Zwaan Belgium NV (verder te noemen verkoper) en de koper voor zover van één of meer van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.
3. Alle schriftelijke mededelingen, aanbiedingen, goedkeuringen en/of overige communicatie waar in deze voorwaarden naar wordt verwezen, kunnen ook elektronisch (d.w.z. per e-mail) worden gedaan.

Artikel 2: Offertes en prijzen

1. De door verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Een vrijblijvende offerte kan door verkoper worden herroepen tot drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. Alle prijzen luiden in Euro’s EXW Merksem, Incoterms 2020, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen periodiek te wijzigen. Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten werking ten opzichte van na die nieuwe prijsnotering geplaatste orders.
3. Als in een order de bestelde hoeveelheid afwijkt van de door verkoper gehanteerde standaardhoeveelheid of een veelvoud daarvan, dan is verkoper vrij de naast hogere hoeveelheid te leveren.
4. Orders onder EUR 250,- worden niet uitgevoerd.
5. Opgegeven gewichten en aantallen zijn netto.
6. Een offerte aan de koper of een overeenkomst tussen de verkoper en koper impliceren niet, en mogen niet op welke manier dan ook uitgelegd worden als een stilzwijgende licentie aan de koper met betrekking tot enig intellectueel eigendomsrecht op de aangeboden of verkochte zaken.

Artikel 3: Orderdocumentatie

Koper dient bij zijn bestelling dan wel op eerste verzoek van verkoper
schriftelijk op te geven welke gegevens, specificaties en documenten volgens de regelgeving van het land waarin geleverd wordt, vereist zijn, zoals met betrekking tot:
- facturering;
- fytosanitaire vereisten;
- internationale certificaten;
- andere importdocumenten of importverklaringen.

Artikel 4: Oogst- en bewerkingsvoorbehoud

Alle aanbiedingen, verkopen en leveringen geschieden onder het gebruikelijke oogst- en bewerkingsvoorbehoud. Wanneer verkoper een gerechtvaardigd beroep doet op het oogst- of bewerkingsvoorbehoud is verkoper niet verplicht tot levering maar zal hij, indien mogelijk, naar rato van de bestelde hoeveelheid of vergelijkbare alternatieven trachten te leveren. Indien door verkoper een beroep op dit voorbehoud gedaan wordt, heeft koper geen recht op schadevergoeding.

Artikel 5: Levering

1. De Incoterms 2020 zullen van toepassing zijn. Levering geschiedt af fabriek (EXW Merksem) van verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Als transport aan verkoper wordt overgelaten, geschiedt transport op de naar het oordeel van verkoper beste wijze. Extra kosten als gevolg van speciale eisen van koper met betrekking tot het transport worden aan koper in rekening gebracht.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel worden leveringen aan tuinders/plantenkwekers binnen België vrachtvrij bestemming uitgevoerd.
4. Retourzendingen aan verkoper zijn niet toegestaan, tenzij verkoper daarvoor toestemming verleent. Kosten van eventuele retourzendingen zijn voor rekening van koper.

Artikel 6: Levertijd

De verkochte zaken zullen, mits de bestelde zaken voldoende beschikbaar zijn bij verkoper, uiterlijk 3 weken na de besteldatum geleverd worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige aflevering dient koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog de overeenkomst na te komen.

Artikel 7: Deelleveringen

Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

1. De door verkoper geleverde zaken en/of de producten die voortkomen uit de geleverde zaken, blijven eigendom van verkoper totdat koper de koopsom heeft betaald. Bij niet betalen is verkoper gerechtigd de goederen van koper terug te vorderen. De koper verplicht zich hiertoe gelegenheid te geven. Koper heeft niet het recht zich op enige vorm van compensatie te beroepen. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die verkoper tegen koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens verkoper.
2. Door verkoper afgeleverde zaken en/of de producten die voortkomen uit de geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen,
a) zullen te allen tijde op een zodanige wijze worden bewaard en/of gebruikt dat de zaken en/of producten eenvoudig te identificeren zijn als eigendom van de verkoper, en
b) mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt.
Ingeval van doorverkoop is koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van verkoper te bedingen en zal hij de verplichtingen van dit artikel 8 aan zijn afnemers opleggen.
3. Het is koper niet toegestaan de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

Artikel 9: Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is koper automatisch in verzuim. Bij niet stipte betaling is op het bedrag van de facturen 12% intrest, op jaarbasis, verschuldigd vanaf de vervaldag door het eenvoudig bereiken van de termijn en zonder verdere ingebrekestelling (B.W. art. 1139). In geval van wanbetaling, t.w. niet-betaling van het factuurbedrag binnen de 30 dagen na factuurdatum of binnen de overeengekomen termijn, zullen de verschuldigd gebleven bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire onverminderbare vergoeding van 20% met een minimum van EUR 40,-.
2. Ingeval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van koper zullen de betalingsverplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar zijn en is verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van verkoper schadevergoeding te vorderen.
3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen wordt bij niet- tijdige betaling van een termijn het gehele restantbedrag terstond opeisbaar zonder ingebrekestelling. De in art. 9 lid 1 bepaalde rente is van overeenkomstige toepassing.
4. Bankkosten zijn voor rekening van koper.

Artikel 10: Incassokosten

Als koper in gebreke of in verzuim is met het tijdig nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke (incasso)kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede de gerechtelijke kosten voor rekening van koper.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. Ingeval een klacht van koper naar het oordeel van verkoper gegrond is, zal verkoper, voorzover mogelijk en te zijnen vrije keuze, op kosten van verkoper ofwel de schade herstellen, ofwel de zaken vervangen door niet-gebrekkige zaken. Koper zal in dat geval alle door verkoper gewenste medewerking daaraan geven. Koper is verplicht de schade, ten aanzien van de geleverde zaken waarover hij een klacht bij verkoper indient, zoveel mogelijk te beperken.
2. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van koper veroorzaakt door of anderszins verbandhoudende met gebrekkige zaken, inclusief hun verpakkingen, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van verkoper en/of zijn werknemers.
3. Indien verkoper aansprakelijk is voor schade geleden door koper, zal de aansprakelijkheid van verkoper nooit groter zijn dan het bedrag van de factuur (exclusief B.T.W.) van de betreffende levering, dat bij koper in rekening is gebracht. Verkoper zal in ieder geval nooit aansprakelijk zijn voor indirecte schade van koper, waaronder, maar niet beperkt tot, bedrijfs- en/of gevolgschade, of gederfde winst.
4. Verkoper zal voorts in ieder geval niet aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van beweerde vertragingen in de levering van de zaken.
5. Elke mogelijke vordering tot schadevergoeding op grond van deze voorwaarden verjaart, indien en zodra een jaar is verstreken sinds de levering van de betreffende zaken zonder dat de vordering schriftelijk bij verkoper is ingediend.

Artikel 12: Gebruik en garantie

1. Verkoper garandeert dat de door hem te leveren zaken naar zijn beste vermogen zullen voldoen aan de bij de zaken behorende beschrijvingen. Ten aanzien van de productspecificaties, indien van toepassing, gelden geen garanties. Verkoper staat er niet voor in dat de zaken geleverd door verkoper aan koper, voldoen aan het doel dat koper daaraan gegeven heeft.
2. Alle door verkoper schriftelijk verstrekte gegevens met betrekking tot kwaliteit en gezondheid zijn uitsluitend gebaseerd op reproduceerbare testen welke zijn uitgevoerd op representatieve monsters. De verstrekte gegevens geven enkel het gerealiseerde resultaat bij de verkoper aan ten tijde van de uitvoering van de testen voor de omstandigheden waaronder de test is uitgevoerd. Geen directe relatie kan worden verondersteld tussen de verstrekte gegevens en het gerealiseerde resultaat bij koper. Koper erkent uitdrukkelijk dat het gerealiseerde resultaat bij koper, waaronder ook maar niet uitsluitend het optreden van ziekten en plagen welke door verkoper ten tijde van de verkoop niet op of in de geleverde zaken zijn geconstateerd, onder meer afhankelijk is van de locatie, teeltmaatregelen, wijze van cultivatie, bijvoorbeeld het gebruikte zaaimedium, conditie van de grond en/of de klimaatomstandigheden.
3. Elke eventuele garantie van de zijde van verkoper vervalt, indien koper de zaken bewerkt dan wel laat bewerken, herverpakt dan wel laat herverpakken of onjuist gebruikt en/of bewaart dan wel onjuist laat gebruiken en/of bewaren.
4. Verkoper garandeert op geen enkele wijze dat gebruik, verkoop, overdracht, productie of enige andere mogelijke handeling met betrekking tot de geleverde zaken en/of gebruik, verkoop, overdracht, productie of enige andere mogelijke handeling met betrekking tot zaken die voortkomen uit de geleverde zaken, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.
5. De geleverde zaken zijn uitsluitend bestemd voor het opkweken van gewassen en mogen niet gebruikt worden voor veevoer, consumptie of voor de productie van kiemgroenten (het product dat wordt verkregen uit het kiemen van zaden en de ontwikkeling daarvan in water of een ander medium, dat vóór de ontwikkeling van echte bladeren wordt geoogst en dat bedoeld is om geheel te worden gegeten, inclusief het zaad).

Artikel 13: Zaadbehandeling op verzoek van koper

1. Indien op speciaal verzoek van koper de zaken door of in opdracht van verkoper worden behandeld, dan geeft verkoper geen garantie omtrent de effectiviteit en/of gevolgen van een dergelijke behandeling. De verkoper zal niet verantwoordelijk zijn voor enige schade als gevolg van een behandeling, uitgevoerd op verzoek van de koper.
2. Indien de verkoper desalniettemin verantwoordelijk is voor enige schade als gevolg van een behandeling, uitgevoerd op verzoek van de koper, zal de aansprakelijkheid van verkoper beperkt zijn tot, voor zover mogelijk en te zijnen vrije keuze, het vervangen van de betreffende zaken dan wel het crediteren van de factuur voor de betreffende zaken.

Artikel 14: Gebreken; klachttermijnen

1. Koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig mogelijk daarna - te onderzoeken en verkoper binnen 8 dagen na aflevering te berichten indien niet de juiste zaken geleverd zijn en/of niet de overeengekomen hoeveelheid zaken geleverd is.
2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan de zaken, inclusief hun verpakking, dienen binnen acht dagen nadat de zaken bij koper zijn geleverd, schriftelijk bij verkoper te worden gemeld. Klachten betreffende niet-zichtbare of verborgen gebreken aan de zaken, inclusief
hun verpakking, dienen schriftelijk bij verkoper te worden gemeld binnen acht dagen nadat het beweerde gebrek door koper is ontdekt, dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt. Klachten moeten zodanig zijn beschreven dat verkoper of een derde deze kan verifiëren en zij dienen ingediend te worden onder vermelding van partij-, afleverbon- en factuurgegevens. De koper dient hierbij aan te geven onder welke omstandigheden de zaken zijn gebruikt en, in geval van doorverkoop van de zaken, aan wie is doorverkocht. Ingeval enige klacht van koper niet binnen de hiervoor genoemde van toepassing zijnde periode bij verkoper is gemeld, zal koper geen recht meer hebben op enige vorm van herstel, dan wel schadevergoeding.
3. Ingeval van een blijvend geschil tussen partijen over de kiemkracht, de rasechtheid, de raszuiverheid, de technische zuiverheid of de gezondheid kan op verzoek van koper en/of verkoper een beoordeling plaatsvinden door de Naktuinbouw, gevestigd in Roelofarendsveen, Nederland, of door een andere door koper en verkoper overeengekomen objectieve en onafhankelijke instantie. Het monster voor deze beoordeling zal bij de verkoper genomen worden. In geval van een geschil over gezondheid gaat de voorkeur uit naar toepassing van door ISHI (International Seed Health Initiative) geaccepteerde toetsmethoden. De met deze beoordeling verband houdende kosten zullen worden gedragen door de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij. De uitslag van deze beoordeling bindt beide partijen, onverminderd het recht van partijen geschillen over de gevolgen van deze uitslag voor te leggen aan de in artikel 21 genoemde instanties.
4. Klachten betreffende een factuur van de verkoper dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk bij de verkoper te worden gemeld. Het indienen van een klacht geeft de koper niet het recht om de betaling van de betreffende factuur op te schorten.

Artikel 15: Vrijwaring

1. Koper vrijwaart verkoper tegen alle vorderingen en aanspraken van derden tot vergoeding van schade die (beweerdelijk) is veroorzaakt door of anderszins verband houdt met enige door verkoper geleverde zaak inclusief vorderingen en aanspraken die tegen verkoper zijn ingediend in diens hoedanigheid van producent van de zaken op grond van enige regeling betreffende productaansprakelijkheid in welk land dan ook, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van verkoper.
2. Koper is gehouden zich afdoende te verzekeren tegen alle mogelijke vorderingen en aanspraken voortvloeiende uit de hierboven in artikel 15.1 gegeven vrijwaring welke verzekering op eerste verzoek van verkoper ter goedkeuring aan verkoper zal worden voorgelegd.

Artikel 16: Teeltadviezen, rasbeschrijvingen, aanbevelingen

1. Door verkoper gegeven teeltadviezen zijn vrijblijvend. Teeltadviezen, beschrijvingen, aanbevelingen en illustraties in welke vorm dan ook zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk. Verkoper is echter in geen enkel geval op grond van zulke informatie aansprakelijk voor afwijkende resultaten in het geteelde product. Koper dient zelf te beoordelen of de zaken geschikt zijn om voor de beoogde teelten respectievelijk onder de lokale omstandigheden te worden gebruikt.
Bij de door verkoper gegeven informatie worden de begrippen immuniteit, resistentie en vatbaarheid als volgt gedefinieerd:
 Immuniteit: bestaat wanneer een plant niet wordt aangetast of geïnfecteerd door een specifieke ziekte of plaag.
 Resistentie: is het vermogen van een plantenras om de groei en/of ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de schade die zij veroorzaakt in vergelijking met vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsfactoren en ziekte- of plaagdruk te beperken. Resistente plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge ziekte- of plaagdruk. Twee niveaus van resistentie worden gedefinieerd:

  • - Hoge resistentie (HR): plantenrassen die de groei en/of ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de schade die het veroorzaakt onder normale ziekte- of plaagdruk in hoge mate beperken in vergelijking met vatbare rassen. Deze plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge ziektedruk.
  • - Intermediaire resistentie (IR): plantenrassen die de groei en/of ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de schade die het veroorzaakt beperken, maar meer ziektesymptomen of schade kunnen vertonen in vergelijking met hoog resistente rassen. Intermediair resistente plantenrassen zullen minder ernstige ziektesymptomen of schade vertonen dan vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsfactoren en/of ziekte- of plaagdruk.

 Vatbaarheid: is het onvermogen van een plantenras om de groei en/of ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag te beperken.

Artikel 17: Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van verkoper, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van verkoper, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan verkoper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. Verkoper zal koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij door overmacht niet of niet tijdig kan leveren.
3. Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Verkoper is in dit geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 18: Verder gebruik/teelt, controle

1. Het is koper niet toegestaan de geleverde zaken te gebruiken voor verdere productie en/of reproductie van uitgangsmateriaal.
2. Ingeval de geleverde zaken worden doorverkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld aan een derde, moet dit beding door koper op straffe van schadevergoeding ook worden opgelegd aan die derde.
3. Koper is verplicht verkoper of iemand die door verkoper is ingeschakeld om controles namens hem uit te voeren, direct toegang te verlenen tot zijn bedrijf, ook en met name tot de kassen van het bedrijf, opdat verkoper controlehandelingen kan (laten) verrichten. Onder bedrijf wordt in dit geval verstaan tevens de bedrijfsactiviteiten die door een derde namens de telers worden verricht. Koper dient daarbij desgevraagd direct inzage te geven in zijn administratie met betrekking tot het relevante uitgangsmateriaal.

Artikel 19: Gebruik van merken, tekens en andere aanduidingen

1. Het is koper niet toegestaan gebruik te maken van merken, tekens en andere aanduidingen die door verkoper worden gebruikt ter onderscheiding van zijn zaken van die van andere ondernemingen, dan wel gebruik te maken van daarmee overeenstemmende merken, tekens en andere aanduidingen, zulks met uitzondering van het verhandelen van de zaken in de oorspronkelijke verpakking waarop door of vanwege verkoper zelf merken, tekens en andere aanduidingen zijn aangebracht.
2. Ingeval de geleverde zaken worden doorverkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld aan een derde, moet dit beding door koper op straffe van schadevergoeding ook worden opgelegd aan die derde.

Artikel 20: Wijziging

1. Indien een beding uit deze voorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling automatisch een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding.
2. Ingeval van nietigheid van een beding uit deze voorwaarden, behouden de overige bepalingen zoveel mogelijk onverminderd hun geldigheid.

Artikel 21: Geschillenbeslechting
Partijen zullen alle geschillen die voortvloeien uit of ontstaan naar aanleiding van aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, op minnelijke wijze trachten op te lossen. Geschillen over of naar aanleiding van deze overeenkomst welke niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de Rechtbanken van Antwerpen, te weten het Vredegerecht van het 10e Kanton te Antwerpen, de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Rechtbank van Koophandel en dit onverminderd de artikelen 622 e.v. Ger. W., tenzij de toepasselijke regels van het in artikel 22 gekozen recht dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd verklaren. Verkoper blijft echter bevoegd koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter en verkoper behoudt zich het recht voor om de koper te dagvaarden voor de rechtbank in het land waar koper gevestigd is.

Artikel 22: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het recht van het land van verkoper van toepassing. Indien verkoper en koper niet in hetzelfde land zijn gevestigd is bovendien van toepassing de "United Nations Convention on the International Sales of Goods", voorzover deze niet afwijkt van deze voorwaarden en voorzover deze niet in strijd is met het dwingend recht van het land van verkoper.

Artikel 23: Wijziging van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen door de verkoper van tijd tot tijd worden gewijzigd, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de koper. De verkoper zal zich inspannen om de laatste versie van deze voorwaarden op zijn website(s) te publiceren en een kopie van de laatste versie van deze voorwaarden kan te allen tijde bij de verkoper worden opgevraagd.

Additionele bepalingen voor de verkoop van zaden per vierkante meter aan telers

Artikel 24: Aantal

De hoeveelheid aan te kopen zaden zal in onderling overleg tussen de teeltadviseur van verkoper en koper worden vastgesteld en worden vermeld op het orderformulier. Voor de bepaling van de hoeveelheid zaden zal allereerst het aantal vierkante meters waarop koper de planten zal telen, worden vastgesteld; dit aantal zal eveneens worden ingevuld op het orderformulier. Verder zal als uitgangspunt worden genomen dat het maximum aantal planten per vierkante meter 2,5 (twee en een halve) plant zal zijn, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen, hetgeen in het orderformulier zal worden vermeld. Afwijking van het voormelde uitgangspunt kan gevolgen hebben voor de prijs per vierkante meter.

Artikel 25: Betaling

1. De prijs per netto vierkante meter zoals opgenomen in het orderformulier geldt voor de duur van één teelt zoals vastgelegd in het orderformulier. “Netto” houdt in dat alleen de oppervlakte die gebruikt kan worden voor de teelt van planten, wordt meegerekend bij de bepaling van het aantal vierkante meters.
2. Facturering van het voor de zaden verschuldigde bedrag, zal door middel van één factuur bij aflevering plaatsvinden.

Artikel 26: Gebruik zaden

1. Koper zal de zaden alleen (laten) gebruiken voor één teelt van planten op het aantal vierkante meters en in de teeltperiode als opgenomen in het orderformulier. Indien een ras op meer vierkante meters dan het overeengekomen aantal vierkante meters wordt geteeld, dan zal koper voor elke vierkante meter die boven het afgesproken aantal vierkante meters wordt geteeld, tweemaal de overeengekomen prijs als genoemd in artikel 25 lid 1 betalen aan verkoper, onverminderd enig recht van verkoper op (schade)vergoeding krachtens wet of overeenkomst. Indien aan het einde van de opkweekperiode van de planten uit de zaden er nog zaden resteren, dan zal verkoper deze zaden terughalen. Koper zal hiertoe de benodigde informatie aan verkoper verstrekken.
2. Het is koper niet toegestaan om zaden of ander materiaal van het ras waartoe de zaden behoren, in welke vorm dan ook, aan derden ter beschikking te stellen. Het is koper echter wel toegestaan om de zaden ter beschikking te stellen aan een plantenkweker mits de koper aan de betreffende plantenkweker de volgende verplichtingen oplegt, op straffe van schadevergoeding:
i) de plantenkweker de zaden alleen gebruikt voor de teelt van jonge planten ten behoeve van koper in overeenstemming met het aantal vierkante meters en de teeltperiode als opgenomen in het orderformulier; en
ii) de plantenkweker alle eventueel resterende zaden en alle jonge planten die uit de zaden zijn geteeld, aan koper levert.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Rijk Zwaan Belgium NV. versie 1 september 2022