TEST | Hero | VI24 | Seeds

Marketing statements

Marketing & Sales statement

 • Rijk Zwaan is gespecialiseerd in het veredelen, produceren en verkopen van groentezaden voor de professionele teelt wereldwijd. Rijk Zwaan streeft er voortdurend naar de wensen van haar klanten en andere belanghebbenden zo goed mogelijk te vervullen.
 • Rijk Zwaan voldoet hierbij minimaal aan alle verplichtingen voortkomend uit de wettelijke voorschriften op het gebied van marketing en verkoop van standaardzaad van groentegewassen.
 • Per boekjaar 2025/2026 zal Rijk Zwaan de verslaglegging en verantwoording van haar duurzaamheidsbeleid in overeenstemming met de Corporate Sustainability Reporting Directive, vastleggen in het jaarlijks door Rijk Zwaan te publiceren jaarverslag.
 • Rijk Zwaan is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geproduceerde zaden en controleert deze continu en intensief door middel van kwaliteitstoetsen in het veld en in diverse laboratoria. In Nederland wordt het kwaliteitssysteem van Rijk Zwaan onder meer gecontroleerd door de officiële keuringsdienst voor teeltmateriaal van onder meer groentegewassen, Naktuinbouw.
 • Teneinde de hoogste kwaliteit zaden te leveren en goede service te verlenen, maakt Rijk Zwaan gebruik van een kwaliteitssysteem ter controle en verbetering van de kwaliteit van alle activiteiten en processen van veredeling tot en met verkoop. Dit systeem wordt intern zeer regelmatig geaudit.

Rijk Zwaan werkt bovendien in overeenstemming met de volgende standaarden:

 • NAL (Naktuinbouw Authorized Laboratories): Rijk Zwaan is door Naktuinbouw geautoriseerd om bepaalde toetsen uit te voeren, zoals toetsen op kiemkracht, zaadzuiverheid en specifieke (zaadoverdraagbare) ziekten.
 • GSPP (Good Seed & Plant Practices): een standaard met als doel te voorkomen dat tomaten- en tomatenonderstam zaden en planten besmet worden met Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm). Indien deze zaden onder GSPP condities zijn geproduceerd, is dit vermeld op de verpakking. 
 • Rijk Zwaan is door diverse controlerende instanties gecertificeerd om biologisch geproduceerde zaden onder het kwaliteitslabel voor biologische producten van de desbetreffende landen, te produceren en op de markt te brengen. Voor Nederland (Skal) kunt u het betreffende certificaat vinden door op de website www.skal.nl in te loggen met uw eigen aansluitnummer. Als u vervolgens klikt op 'Certificaten uit mijn netwerk', dan wordt het certificaat van Rijk Zwaan Nederland B.V. hier weergegeven. Dit is de meest recente versie die u kunt gebruiken bij de Skal inspecties op uw bedrijf.

Alle hierboven genoemde kwaliteitssystemen worden regelmatig geaudit. Daarnaast kunnen alle zaadpartijen aan de hand van de rasnaam en het batchnummer op de originele verpakking door het gehele proces van productie tot verkoop getraceerd worden. Deze traceerbaarheid is daarnaast erg effectief tegen reproductie en verkoop van onze zaden door ongeautoriseerde derde partijen en kan ook gebruikt worden in verschillende externe kwaliteitsborging en productiesystemen, zoals GlobalGap.

 • Het beheer en de instandhouden van de kwaliteit en de gezondheid van zaden en planten in de productieketen voor verse producten is een gezamenlijke inspanning van verschillende stakeholders. Elke individuele stakeholder neemt naar eigen inzicht en op eigen risico beslissingen over zaadopslag, productie- en teeltmethoden en over risicobeperkende maatregelen.
 • Alle rassen in het huidige Rijk Zwaan assortiment  zijn verkregen zonder gebruik te maken van technieken van genetische modificatie die leiden tot genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) waarop Richtlijn 2001/18 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van ggo’s in het milieu, van toepassing is. Het voorgaande is van toepassing op Rijk Zwaan rassen die in het verkeer zijn of worden gebracht in 2023. 
 • Rijk Zwaan beschouwt de kans op aanwezigheid van gereguleerde ggo’s in het uitgangsmateriaal zeer gering. Bij de ontwikkeling van het uitgangsmateriaal van de Rijk Zwaan rassen is de hoogst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen, uitgaande van de bestaande wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de markttoelating van rassen. Bovendien bevatten de gebruikte methodes in de ontwikkeling en productie van dit uitgangsmateriaal procedures die tot doel hebben de aanwezigheid van gereguleerde ggo’s te voorkomen.
 • Veel onderzoek bij Rijk Zwaan is gericht op resistenties. De door Rijk Zwaan gehanteerde resistentie-codering is gebaseerd op de richtlijnen die de International Seed Federation hiervoor heeft vastgesteld. Het is belangrijk, in het algemeen, te benadrukken dat de specialisatie van belagers van tijd tot tijd en van plaats tot plaats kan variëren, afhankelijk is van milieufactoren en dat nieuwe biotypen van plaagveroorzakers of fysio’s van pathogenen kunnen ontstaan die resistentie kunnen doorbreken. De Rijk Zwaan resistentiecodering en de Rijk Zwaan resistentie verklaring zijn gepubliceerd op de website www.rijkzwaan.nl.
 • Rijk Zwaan past zaadbehandeling alleen toe indien zij dit de meest effectieve methode acht om een eventuele ziekte en/of plaag te bestrijden, en/of om een reductie in gewasbespuitingen te bewerkstelligen; daarbij handelt Rijk Zwaan in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften.

Meer informatie over rassen van Rijk Zwaan is te vinden in onze catalogi, prijslijsten, leaflets en op de website www.rijkzwaan.nl. Hier is ook belangrijke informatie over verkoopvoorwaarden en productinformatie te vinden.


januari 2024