TEST | Hero | VI24 | Seeds

Gebruiksvoorwaarden

Door deze website of web applicatie verder te gebruiken (hierna de “Website”), aanvaardt u de algemene voorwaarden voor gebruik van Rijk Zwaan websites zoals die hieronder zijn vermeld. Bovendien verklaart u dat u Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. en/of een of meer van haar dochterbedrijven (hierna gezamenlijk aangeduid als “Rijk Zwaan”) niet aansprakelijk zult stellen naar aanleiding van de informatie, aanbevelingen en/of adviezen die op de Website zijn opgenomen. Zonder de aanvaarding van deze algemene voorwaarden is het niet toegestaan de Website verder te gebruiken. 

Algemene voorwaarden voor gebruik van Rijk Zwaan websites  

1.    De Website wordt met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft Rijk Zwaan geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie die op de Website is opgenomen, zoals – maar niet uitsluitend – rasbeschrijvingen, teelttechnische adviezen en/of andere (technische) adviezen, waaraan wordt gerefereerd, volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van de Website aan de informatie geeft. Tevens geeft Rijk Zwaan geen enkele garantie ten aanzien van de comptabiliteit en beveiliging van de website en garandeert Rijk Zwaan niet dat de Website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Rijk Zwaan garandeert niet dat de Website vrij is van fouten en ononderbroken zal functioneren, dat tekortkomingen of defecten worden hersteld, en dat de Website of de server(s) die de Website beschikbaar maken vrij zijn van virussen of andere zaken die schadelijk kunnen zijn.

2.    Rijk Zwaan sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de Website, inclusief gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet en/of gemiste zakelijke kansen. Rijk Zwaan kan voorts in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor verlies van of schade aan computer hardware, software en/of data welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de Website. Bovenstaande uitsluitingen zijn niet van toepassing indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Rijk Zwaan. 

3.    Het is Rijk Zwaan te allen tijde toegestaan om de Website en de inhoud daarvan, waaronder deze algemene voorwaarden voor gebruik van Rijk Zwaan websites, te wijzigen. Rijk Zwaan kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Niemand anders dan Rijk Zwaan is toegestaan de Website(s) te wijzigen.

4.    Deze Website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien Rijk Zwaan geen toezicht heeft op de inhoud van websites van derden draagt en accepteert Rijk Zwaan geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie die al dan niet direct afkomstig is van websites van derden.

5.    Deze Website kan verwijzingen bevatten naar rassen die in een specifiek land niet verkrijgbaar zijn. Dergelijke verwijzingen impliceren in geen enkel geval dat Rijk Zwaan dat ras in dat land in het verkeer brengt of de intentie heeft dat ras in dat land in het verkeer te brengen.

6.    Alle informatie en afbeeldingen op deze Website vallen onder het auteursrecht van Rijk Zwaan, tenzij anders vermeld. Niets van wat voorkomt op de Website mag worden gedownload, vermenigvuldigd, opgeslagen, verkocht, gedistribueerd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rijk Zwaan. Het downloaden, vermenigvuldigen, opslaan en/of printen van gedeelten van de Website voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden, is van dit verbod uitgezonderd.

7.    De gebruiker van de Website is zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij of zij deelt en/of beschikbaar maakt via de Website (indien van toepassing). Indien de gebruiker informatie deelt en/of beschikbaar maakt via de Website, garandeert de gebruiker dat hij of zij hiertoe gerechtigd is en garandeert dat de betreffende informatie niet:
•    onjuist, inaccuraat of misleidend is;
•    strijdig is met toepasselijke wet- en regelgeving or (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
•    schadelijk, bedreigend, lasterlijk, intimiderend, racistisch of aanstootgevend is;
•    schadelijk is voor personen of zaken, en/of;
•    de correcte werking van de Website op enige wijze kan aantasten.
De gebruiker van de Website zal Rijk Zwaan volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere aanspraak van derden in dit verband.

8.    Rijk Zwaan is gerechtigd om informatie te verzamelen die is gedeeld en/of beschikbaar is gesteld door gebruikers van de Website voor commerciële doeleinden, waaronder maar niet uitsluitend data met betrekking tot teelt en gewassen. Indien en voor zover deze informatie persoonsgegevens omvat, 
is vermeld dat Rijk Zwaan grote waarde hecht aan de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens. Alle relevante informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is opgenomen in het Privacy Statement van Rijk Zwaan, welke van tijd tot tijd kan worden aangepast.

9.    Op deze algemene voorwaarden voor gebruik van Rijk Zwaan websites is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank te 's-Gravenhage . Rijk Zwaan behoudt zich echter het recht voor om de gebruiker van Rijk Zwaan websites te dagvaarden voor de rechter in het land waar de gebruiker gevestigd is, of waar de gebruiker feitelijk kantoor houdt.


Algemene voorwaarden voor gebruik van Rijk Zwaan websites, versie 25 januari 2022